6 stundenrennen test

Block: DMC

Country: Germany

Host: MRSC Amberg e.V.

Data: 21.11.2021 - 21.11.2021

Sections: Tamiya TT01